Els grups municipals de la CUP i SI presentem al·legacions al projecte de Reurbanització del Carrer Banys

La CUP i SI presentem al·legacions per tal de millorar la proposta de l'equip de govern

Mitjançant el present escrit, formulem al·legacions al Projecte de Reurbanització del Carrer Banys entre el carrer Figueral i la Doma:

AL·LEGACIONS QUE ES PROPOSEN:

1) El projecte presentat per l’Ajuntament pretén recuperar l’ús del carrer per vianants aplicant una solució de prioritat invertida permetent el pas de vehicles però amb una plataforma única. Creiem que no té cap sentit que hi estigui permesa la circulació de vehicles, ja que la circulació es pot desviar sense entrebancs per la plaça del Silenci i carrer Nostra Senyora de la Salut, evitant així l’aparcament fraudulent que sol haver-hi a la plaça de Can Dachs. A tal efecte proposem: que aquest tram de carrer sigui completament per a vianants des del carrer Pere Fuster fins a la plaça Can Dachs i que l’accés de vehicles es redueixi al veïnat i als vehicles de càrrega i descàrrega mitjançant la instal·lació d’un pivot hidràulic d’accionament per control remot.

El tram del carrer Banys des del carrer Figueral fins el carrer Pere Fuster seria de plataforma única amb prioritat invertida, tal com preveu el projecte de l’ajuntament. També pensem que el carrer de la Doma des del carrer de Sant Francesc fins a la Plaça Can Dachs i el carrer Samalús fins al carrer Sant Lluís haurien de ser de plataforma única i ús per a vianants. Només haurien de tenir copia del control remot i, per tant permís de pas, els serveis d’emergència, les botigues del tram que ho necessitin per a càrrega i descàrrega i aquelles persones empadronades al tram de carrer afectat que ho sol·licitin de manera justificada. La resta de vehicles comercials podrien fer càrrega i descàrrega en uns horaris establerts i prèviament consensuats amb els comerços de la zona.

 

En cas que aquesta primera al·legació no quedi acceptada proposem:

2) Respecte al Pou Calent, el projecte de Reurbanització només en preveu la restauració de l’element sense aprofitar l’oportunitat de dotar-lo de més singularitat amb el nou arranjament de l’espai. Creiem que aquesta és una oportunitat per incorporar al municipi un nou espai públic singular lligat a aquest element patrimonial i revaloritzar-lo, ja que és l’única font d’aigua termal d’ús públic del municipi i se n’ha de fer guardar la memòria històrica. Per això sol·licitem que es segueixi la proposta tècnica de l’Àrea de Patrimoni respecte aquest punt pel que fa a la restauració, la senyalització i la neteja així com a l’ampliació de l’espai de vianants / plaça al voltant del pou mitjançant un mateix paviment continu. També sol·licitem eliminar l’àrea de càrrega i descàrrega prevista en aquest punt perquè significa una reducció d’aquest espai i no contribueix de forma positiva a la singularització de l’element.

3) En aquest sentit, creiem més convenient establir franges horàries en què estigui permesa de forma exclusiva l’activitat de càrrega i descàrrega que no pas reservar espais físics per a fer-ho que poden dificultar molt més la mobilitat. Per tant, sol·licitem l’eliminació dels llocs reservats a aquest efecte.

4) Per tal de millorar la transparència dels treballs, l’empresa que faci l’estudi arqueològic ha de ser contractada directament per l’Ajuntament i no subcontractada per l’empresa constructora adjudicatària del projecte.

Per tot l’exposat, sol·licitem que es tinguin presents les al·legacions detallades per al Projecte de Reurbanització del Carrer Banys.

La CUP i SI proposem que aquest tram de carrer sigui completament per a vianants des del carrer Pere Fuster fins a la plaça Can Dachs i que l’accés de vehicles es redueixi al veïnat i als vehicles de càrrega i descàrrega mitjançant la instal·lació d’un pivot hidràulic d’accionament per control remot