PROPOSTES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER LA REVISIÓ DEL ROM

Actualment, l’Ajuntament de la Garriga disposa d’un ROM aprovat per últim cop el 22 d’abril de 2009 i s’està treballant, des de la comissió de Participació Ciutadana (a la que participem com a Grup municipal), per adequar-lo a les necessitats actuals i millorar l’eficiència del funcionament de l’Ajuntament.

El ROM ha de regular la participació ciutadana, element que considerem que és un requisit essencial per aprofundir en la democràcia i per apropar a la ciutadania l’exercici de l’activitat política i administrativa, enfortint l’apoderament popular i la cultura de la participació.

Actualment la ciutadania exigeix més participació i transparència en la gestió del dia a dia de la Garriga, per tant considerem que el ROM ha de revisar-se per determinar noves formes de participació ciutadana garantint així una gestió municipal més participativa i transparent.

És per això que el grup municipal de la CUP formula les següents propostes a incorporar al nou ROM:


 

CAPÍTOL PRIMER. DELS ÒRGANS DE GOVERN MUNICIPAL

El Ple municipal

No hi ha d’haver limitació en el nombre de Mocions, Precs i Preguntes (escrites i/o orals) que es presenten al Ple municipal.

No hi ha d’haver limitació de temps en les intervencions dels Grups municipals per tractar els diversos temes de l’Ordre del Dia del Ple o per defensar Mocions, Precs, Preguntes orals i/o escrites.

Les preguntes plantejades per escrit seran presentades al Registre General de la corporació, i hauran de ser contestades per escrit en el termini màxim 10 dies hàbils.

Les preguntes plantejades oralment es realitzaran al final del Ple municipal (tan per part dels Grups municipals com per part del públic) i, en cas que no siguin contestades al moment, es contestaran per escrit en el termini màxim de 10 dies hàbils.

Pel que fa a les votacions del Ple municipal: afegir una tercera opció a les votacions del ple que sigui “a consulta” de manera que les opcions de votar són “a favor”, “en contra”, “abstenció” i “a consulta”. Així es facilita i és té present en la quotidianitat de les decisions la possibilitat d’obrir un debat al poble, tot i que la consulta no sigui vinculant.

Si un regidor o regidora es troba en situació de permís de maternitat, permís de paternitat o baixa per malaltia greu (en tots tres casos, degudament certificat), podrá delegar el seu vot al regidor o regidora que consideri del Ple.

Article. 26. Mocions i acords en supòsits d’urgència

Demanem d’eliminar els punts 5 i 6 de l’article 26:

5. Quan una moció sigui rebutjada pel Ple, no es podrà presentar per part del mateix grup una nova moció sobre el mateix tema durant el termini d’un any.

6. La votació de mocions serà a la totalitat del seu text, no admetent-se votacions parcials, sense perjudici de la possibilitat de presentar esmenes de caràcter parcial.

 

CAPÍTOL SEGON. DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, ASSESSORAMENT I CONTROL

La Comissió Especial de Comptes

Pel que fa a la seva composició, tots els grups polítics municipals tindran dret a formar part de la Comissió Especial de Comptes així com a designar una persona per a què en formi part.

Els consells locals sectorials i territorials

La composició, l’organització i l’àmbit dels consells s’han d’establir en l’acord plenari corresponent, cada Grup municipal podrà determinar quina persona del seu grup en formarà part, independentment de si és càrrec electe o no.

Participació Ciutadana. Ple municipal

Els col·lectius, moviments, plataformes, associacions i/o partits polítics sense representació al Ple, podran intervenir –en una sola intervenció i abans de què ho facin els grups municipals- en temes que els afectin i que formin part de l’ordre del dia del Ple per fixar la seva posició i facilitar-ne el coneixement. En aquest cas, caldrà sol·licitar-ho a la Junta de Portaveus (comissió informativa única) mitjançant escrit indicant qui farà ús de la paraula i per quin punt es sol·licita. La Junta de Portaveus (comissió informativa única) determinarà el temps de les intervencions garantint la participació dels col·lectius esmentats.

Participació Ciutadana. Iniciativa Popular

El veïnat de la Garriga podrà exercir la iniciativa popular, tot presentant propostes d’acords o actuacions o projectes de reglaments en matèries de la competencia municipal. Aquestes iniciatives han de ser subscrites, com a mínim, pel 10 per 100 del cens electoral.

Participació Ciutadana. Processos Participatius

Afegir un capítol que digui: l’Ajuntament ha de fomentar la participació de la ciutadania, les entitats i els Grups municipals de l’oposició en les decisions rellevants del consistori, i és funció de l’Equip de Govern obrir processos participatius adequats a cada conjuntura i informar amb previsió dels períodes de participació.

 

20 d’abril de 2017
Assemblea Local CUP la Garriga.

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) és un instrument de regulació del règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i dels seus òrgans que articula els drets i deures dels membres de la corporació municipal.